İLAN YOZGAT İLİ SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Agahefendi Mahallesi 23 Ada 118 nolu parsel taşınmaz arsanın    2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35 (a) Maddesine göre  Kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

  1a)- SATIŞA KONU TAŞINMAZ (ARSA) ;
MahallesiAda NoParsel NoAlanı (m²)NiteliğiHisse OranıMuhammen Bedeli (TL)%3 Geçici Teminat Tutarı (TL)
Agahefendi231183.864,40 m2ArsaTam 42.200.000,00 TL1.266.000,00 TL
Not: -Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkul KDV den muaftır.         – İmar çapı şartname ekindedir.

2. Satış  ihalesine  katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü   İhale Biriminden 250,00 TL ,bedelle satın alabilirler veya  ücretsiz görebilirler

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı bir zarf içerisinde teslim edilecektir.

3.Satış ihalesi :11/07/2023 Salı  günü saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4   İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içerisinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1)Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

 2) Tüzel kişi olması halinde ;

   a) Ticaret sicil gazetesi.

   b) İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b)Geçici teminat mektubu ( Süresi en az 60 gün olacak) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

Geçici Teminat olarak belirtilen bedel Belediyemiz veznesine yada Halk Bankası Sorgun Şubesi Tr490001200978800007000043 nolu iban hesabımıza yatırılabilir.

c)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

 1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

e) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a),  (c), (d) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

5. İhale Dosyasının hazırlanması

1)İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 2)Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

6. 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                                                                                                                    Mustafa Erkut EKİNCİ                                                                                                                                          Belediye Başkanı

#ilangovtr

BASINNO-01849561

İLAN YOZGAT İLİ SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş Yap

Merhaba Yozgat Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!