EVAPORATİF KONDENSER SATIN ALINACAKTIR ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yozgat Et Kombinası Evaporatif Kondenser Montajı ve Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/649211
1-İdarenin
a) Adı:ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü, Beştepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122843670 – 3122863702
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Yozgat Et Kombinası Evaporatif Kondenser Montajı ve Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:ÖZEL-1 Poz Numaralı Yozgat Et Kombinası Evaporatif Kondenserin Montajı için şartnamesinde miktarı 1 olup birimi set olarak belirlenmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü ( Mehmet Hulusi Efendi Mah. Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cad. No: 61 Merkez / Yozgat)
ç) Süresi/teslim tarihi:ÖZEL-1 Poz Numaralı Yozgat Et Kombinası Evaporatif Kondenserin Montajı için şartnamesinde miktarı 1 olup birimi set olarak sözleşme imza tarihinden itibaren 130 (Yüzotuz) gün içerisinde Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü ( Mehmet Hulusi Efendi Mah. Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cad. No: 61 Merkez / Yozgat) adresine teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imza tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.07.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 4. Kat İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 1)Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 2)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 3)Adayın veya isteklinin alım konusu malları veya benzer iş kapsamındaki tesislerde kullanılan makine ve ekipmanları ürettiğine ilişkin olarak aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASINNO-01852487

EVAPORATİF KONDENSER SATIN ALINACAKTIR ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Yap

Merhaba Yozgat Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!